• انجام کامل تستهای شنوایی (سنجش شنوایی)
  • تست های ارزیابی سلامت پرده گوش
  • بررسی عفونت ها و ترشحات گوش
  • تست های تشخیصی افتراقی کلیه بیماری های گوش داخلی و میانی
  • بررسی وضعیت عصب شنوایی
  • دادن مشاوره کامل به بیمار بدون محدودیت زمانی و پاسخ کامل و از روی حوصله به کلیه بیماران عزیز
  • تجویز مدرن ترین و کوچک ترین سمعک های فوق پیشرفته دنیا
  • مشاوره و بررسی سمعکهای قدیمی بیماران و تعویض سمعک های قبلی با سمعک های جدید
  • خدمات کامل معاینه و آزمایش و تشخیص و تجویز سمعک در منزل (بخصوص در دوران کرونا)
  • ساخت قالب های ضد صوت و ضد آب